भेट – घाट नम्रता दिजु, रीना भट्टराई ज्यू लगायत परिवार संग